راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

کاربران
 • پسوند:   epub   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   apk   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   gif   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   19.58 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   19.58 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   1.95 GB
queue